ENG

NEOLA - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Lavanta

NEOLA - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Flamingo-Harman

FELİSA - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Flamingo-Lavanta

FELİSA - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Kum

BİENNA - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Harman

BİENNA - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Flamingo-Lavanta

MR-710

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MR-711

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MR-712

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MR-713

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MR-714

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MR-715

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MR-716

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

FLAMİNGO

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Flamingo-Lavanta

ANANAS

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Harman

GEYİK

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Lavanta

DELFİN - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Kum

DELFİN - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Flamingo-Lavanta

FELİNDA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

BETTY

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

NARİSSA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

TAREN

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

PEDRA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

LUNA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ANYA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Kum

SİMONA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Flamingo-Lavanta

TİRA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

CLARİS

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

JADE

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ADELA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

DANTE

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ELPİA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ELSA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ENZA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

FLORA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

LİONA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

LOREN

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

HİLDA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

LUPE

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

MABELLA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

NERİSSA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ÖYKÜ

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ZENA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

DİA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Gülpembe-Kum

EMA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

 • Renk : Krem-Flamingo-Harman

SAHRA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

ARELLA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

ADALİZ

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

BİANKA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MELİZA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

MİSTİ

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

RENE

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

RETA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 50x90 cm

AÇELYA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

DEFNE

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

DESTİNA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

FİREZYA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

FULY

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

HANIMELİ

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

LADEN

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

PETUNYA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

PİA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

REYHAN

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

RODOS

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

SARDUNYA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

 • Ebat : 50x90 cm

ADEN

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

ECEM

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

MEYVE - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

MEYVE - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

AŞK - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

KARMA

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

KAÇAMAK - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

KAÇAMAK - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

KEYİF - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

KEYİF - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

PRATİK - V1

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

PRATİK - V2

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

TROPİK

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

MANÇO

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm

SEBZE

 • 70% Bambu / 30% Pamuk

 • Ebat : 30x50 cm